Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

EUD / EUSR - Delegacija EU u BiH / Specijalni predstavnik EU u BiH

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH


O nama

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini ustanovljena je u julu 1996. godine, tada pod nazivom Delegacija Evropske komisije. Nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora u decembru 2009. godine, njen naziv je promijenjen u Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U skladu sa odlukom Savjeta Evropske unije iz jula 2011, ovlašćenja i nadležnosti specijalnog predstavnika EU (EUSR) i šefa Delegacije Evropske unije obavlja jedna osoba. U septembru 2011. godine, mjesto šefa Delegacije EU i EUSR preuzeo je ambasador Peter Sorensen. Usljed toga, Delegacija i Kancelarija EUSR zajedno funkcionišu kao „jedan glas" na terenu.

Delegacija EU
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini je jedna od više od 130 delegacija širom svijeta. Njena uloga u Bosni i Hercegovini prvenstveno je usmjerena na:

  • predstavljanje, objašnjavanje i primjenu politike EU;
  • analizu i izvještavanje o politikama i kretanjima u zemlji; i
  • vođenje pregovora u skladu sa njenim mandatom.

Funkcioniše pod rukovodstvom visokog predstavnika Unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku / potpredsjednika Komisije. Promoviše interese EU koji su ugrađeni u zajedničkim politikama koje, između ostalog, obuhvataju spoljne poslove i bezbjednosna pitanja, trgovinu, poljoprivredu, ribarstvo, životnu sredinu, saobraćaj, zdravstvo i bezbjednost. Igra ključnu ulogu u realizaciji spoljne finansijske pomoći EU. Ova pomoć odnosi se na sredstva koja se dodjeljuju iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije
Specijalni predstavnik Evropske unije (EURS) dobio je mandat od Savjeta Evropske unije da radi na jačanju političke podrške EU ciljevima njene politike u BiH: „Napredovanje BiH u Procesu stabilizacije i pridruživanja, sa ciljem ostvarivanja stabilne, održive, miroljubive i multinacionale BiH, koja potpuno i miroljubivo sarađuje sa svojim susjedima u regionu". EUSR daje savjete i podršku u političkom procesu institucijama na svim nivoima, sa ciljem obezbjeđivanja veće dosljednosti i koherentnosti svih političkih, ekonomskih i evropskih prioriteta - naročito u domenu vladavine prava i reforme sektora bezbjednosti. EUSR je nadležan za koordinaciju komunikacije EU sa javnošću u Bosni i Hercegovini i učešće u daljim kretanjima u domenu ljudskih prava i osnovnih sloboda. EUSR izvještava Savjet Evropske unije, međuvladino tijelo u kojem je zastupljeno 28 država članica, preko visokog predstavnika za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku / potpredsjednika Komisije. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini ima svoja predstavništva u Banjaluci, Mostaru i Brčkom. Sve informacije o mandatu EUSR možete naći ovdje.

 


Adresa Skenderija 3a
71000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefonski broj +387 33 254-700 (Ured Delegacije EU u BiH)
+ 387 33560 800 (Ured specijalnog predstavnika EU u BiH)
Broj faksa +387 33 666-037 (Delegation)
+ 387 33668390 (EU Special Representative)

E-mail Upiti za medije: delegation-bih-interviews@eeas.europa.eu
Generalni email:
delegation-bih@eeas.europa.eu
Internet http://www.europa.ba
Facebook http://www.facebook.com/europa.ba
Twitter http://www.twitter.com/eubih
YouTube http://www.youtube.com/eubih